26 Mart 2023, Pazar

İnsani Hukuk

Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu

Yazar: Erkan Sarıtaş, Tarih: 10 Ocak 2013, 14:05 Okunma: 5661

Günümüz dünyasında gerek milyarlarca dolarlık mevduatları, gerekse de ekonominin tüm alanını etkileyen en önemli kredi araçları olmaları münasebe- tiyle bankalar ekonomik düzenin en önemli aktörlerinden biri olma niteliklerini korumaktadırlar. Yakın zamandaki krizlerde, hem bu krizlerin ortaya çıkması ve yayılması noktasındaki önemleri hem de krizin önlenmesinde veya sonlandı- rılmasındaki fonksiyonları itibariyle bankalar ve finans kuruluşları, karmaşık ekonomik sistem içindeki önemlerini bir kez daha göstermişlerdir. Bu nedenle bankacılık düzeninin ciddi bir şekilde denetlenmesi ve kontrol altında tutul- ması gereği, devletleri bu alanı en ince ayrıntısına kadar düzenleme yoluna itmiştir. Esasında ekonomik düzenin bir parçası olarak bankacılık düzeni, hem bizzat “bankalar” cephesinden hem de “dışarıdan” tehdit edilebilmektedir. Bir bütün olarak bu düzenin korunabilmesi açısından ise hem idari denetlemeler ve buna paralel idari yaptırımlar kabul edilmiş hem de bunun yeterli olmadığı alanlarda ultima ratio olarak ceza hukukuna başvurulmuştur. İşte bankacılık suçları genel olarak, bankacılık düzeninin hem “düzen içi” (bankacılık zimmeti gibi) hem de tamamen “düzen dışı” etkenlerden korunması için getirilmiş ceza hukuku normlarıdır. Banka itibarının zedelenmesi suçu da bu ikinci gruba girmektedir.

Bir bankanın itibarının zedelenmesi salt bit ticari kuruluşun itibarının zedelenmiş olmasından çok daha geniş bir anlamsal çerçeveye ve etkiye sahip- tir. Çünkü bankacılık sistemi bir ağ gibi ekonominin her alanına yayılmıştır. Bu yapıya, hatta bu yapının sadece bir aktörüne verilen zarar, kaçınılmaz ola- rak tüm sistemi etkileyecektir. Bu nedenle bankaların ekonomik varlıklarının, bizzat buna yönelik saldırılara karşı korunması gerektiği gibi dolaylı olarak bu varlığı tehdit edebilecek “salt tehlike fiillerine” karşı da korunması gerekmekte- dir. İşte, itibarın zedelenmesi fiilleri de bu kapsamdadır. Bu fiillerle bir bankanın ekonomik varlığı ve bu yolla bütün bir “bankacılık düzeni” tehdit edilmektedir.

Makalenin devamını okumak için tıklayınız.

Bkz. http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/viewFile/9564/8867

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamıştır. Eğer yorum yapmak istiyorsanız üye girişi yaptıktan veya yeni üye olduktan sonra yorum yapabilirsiniz.